OFERTA

Ubezpieczenia komunikacyjne

 • OC (odpowiedzialność cywila)
 • AC (auto casco)
 • NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów)
 • Assistance (pomoc drogowa na terenie kraju i Europy)
 • Szyby
 • OP (ochrona prawna)
 • ZK (Zielona karta)

Pakiety komunikacyjne OC/AC/NNW

Ubezpieczenia majątkowe

 • domów
 • mieszkań
 • domków letniskowych
 • domów w budowie
 • budynków gospodarczych

Ubezpieczenia tego typu obejmują ryzyko ognia i zdarzeń losowych m.in uderzenie pioruna, gradobicie, zalanie, napór śniegu. Dodatkowo ochronę można rozszerzyć o ryzyko kradzieży z włamaniem oraz rozbój, przepięcia, wandalizm, stłuczenie szyby.
Przedmiotem ubezpieczenia można objąć także garaże, inne budynki znajdujące się na posesji, architekturę ogrodu (ogrodzenie, meble ogrodowe, rośliny ozdobne, altany itp.).

Ubezpieczenia podróży zagranicznych

Ubezpieczenia rodzinne lub indywidualne obejmujące koszty leczenia za granicą oraz kontynuację w kraju, pokrycie kosztów ratownictwa oraz transport do szpitala, następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego na osobach lub rzeczach, utraty uszkodzenia lub zniszczenia bagażu.

Ubezpieczenia firm

Oferujemy ubezpieczenie mienia, budynków, środków obrotowych oraz trwałych, szyb i przedmiotów szklanych.
Dodatkowo rozszerzymy zakres ubezpieczenia o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od szkód wyrządzonych poza terytorium RP, w nieruchomościach i ruchomościach wynajmowanych lub dzierżawionych przez Ubezpieczonego, w mieniu przyjętym w celu wykonania usługi, za szkody wyrządzone przez podwykonawców itd.

Ubezpieczenia rolne

Kierowane głównie do rolników (osób fizycznych) posiadających gospodarstwo rolne. W przypadku tych ubezpieczeń proponujemy ubezpieczenia obowiązkowe budynków rolnych na skutek zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej rolnika i osób pracujących w jego gospodarstwie,a także dobrowolne, które pozwalają rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową o m.in kradzież w budynkach, przepięcia, dewastację, ubezpieczenia narzędzi i urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie od wszelkich ryzyk, maszyn i urządzeń rolniczych, zwierząt.

Ubezpieczenia na życie

Obejmują w swym zakresie ubezpieczenie na wypadek utraty zdrowia lub życia, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu, urodzenia dziecka, zgonu małżonka lub rodzica.

Jaka wysokość składki?: WYLICZ !